RF-PIO.

Pretraga baze pokrenutih postupaka za
preračun po Sporazumu sa Slovenijom

Upišite Vaš broj (LB/JMBG)OBAVEŠTENJE O USLOVIMA POD KOJIMA JE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI OD STRANE REPUBLIČKOG FONDA PIO POKRENUT POSTUPAK PRERAČUNA PENZIJA KOJE SU PRETHODNO UTVRĐENE REŠENJEM FONDA PREMA SLOVENAČKOM NOSIOCU OSIGURANJA


Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje pokreće, shodno Sporazumu između Republike Srbije i Republike Slovenije o socijalnom osiguranju, postupak za preračun prethodno priznatih penzija prema slovenačkom nosiocu osiguranja, pod uslovom:

- da je rešenjem Fonda priznato pravo na penziju (starosnu, invalidsku ili porodičnu) u periodu od 08. oktobra 1991. godine do 31. oktobra 2010. godine;
- da je navedenim rešenjem priznato pravo na penziju uzimajući u obzir i staž osiguranja ostvaren u Republici Sloveniji i
- da je dužina staža osiguranja ostvarenog u Republici Sloveniji najmanje 12 meseci.

Ukoliko je gore navedenim rešenjem priznato pravo na penziju uzimajući u obzir, pored staža ostvarenog u Republici Sloveniji, i staž ostvaren u republici bivše SFRJ, pokrenuće se postupak za preračun samo pod uslovom da staž ostvaren u Republici Srbiji nije kraći od 12 meseci. To, praktično, znači da će se, u slučaju kada je staž ostvaren u Republici Srbiji kraći od 12 meseci, postupak za preračun pokrenuti samo ako je pravo na penziju priznato uzimajući u obzir samo staž ostvaren u Republici Srbiji i Republici Sloveniji.

Ukoliko je gore navedenim rešenjem priznato pravo na penziju uzimajući u obzir, pored staža ostvarenog u Republici Sloveniji, i staž ostvaren u državi sa kojom je zaključen sporazum o socijalnom osiguranju (izuzev republika bivše SFRJ), pokrenuće se postupak za preračun samo pod uslovom da je rešenjem Fonda priznato pravo na samostalnu penziju, a da nosilac te države nije priznao pravo na penziju. To, praktično, znači da se postupak za preračun neće pokretati u slučaju kada je, primenom sporazuma sa državama koje nisu bivše republike SFRJ, priznato pravo na srazmerni deo penzije. Takođe se postupak za preračun neće pokretati ako je priznato pravo na samostalnu penziju, a nosilac te države je priznao pravo na penziju.


RF PIO