GREŠKA: Morate aktivirati JavaScript u pretraživaču !!!

REPUBLIČKI FOND
ZA PENZIJSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE
PREDMET : ZAHTEV ZA PREDAJU PRIJAVA M-4K, M-4, M-4/SP za godinu
PO OSNOVU RADNOG ODNOSA I PRIVREMENIH I POVREMENIH POSLOVA
                                                     
Podaci o poslodavcu:
1. Registarski broj (RBOUD) ← Opciono polje      
2. Matični broj registra (MBR)
3. Poreski identifikacioni broj (PIB/JMBG)
4. Opština
5. Naziv poslodavca
Mesto poslodavca
Adresa poslodavca
6. Ukupan broj osiguranika
7. Broj osiguranika u radnom
odnosu za koje se podnosi M-4
8. Broj osiguranika po privremenim i povremenim
poslovima za koje se podnosi M-4
9. Broj osiguranika osnivača
za koje se podnosi M-4
10. E-mail adresa kod poslodavca
  11.   Kontakt telefon
Ime kontakt osobe
12. Napomena
PRILOG :
  - Popunjen M-4 K u dva primerka
  - Snimljen M-4 K na CD-u
  - Popunjen M-4 u dva primerka
  - Popunjen M-4/SP u dva primerka
  - PPP-PD
  - Izvod iz PPP-PD
  - Original PP OD / PP OD-1
  - Ostala finansijska dokumentacija (karton zarade, platni spiskovi, ...)
  - Prijave/potvrde M1/M2 koje nisu evidentirane u ME
  - Ranije prijave M4 koje nisu evidentirane u ME
Ostalo:
Verifikacioni kod:  


©RF-PIO Direkcija Beograd.